Autopromoció

Home
Autopromoció

ar47_autopromoción_madera_clt

Un dels objectius del despatx és la recerca de noves formes de gestió i construcció d’habitatge col·lectiu, com a alternativa al model immobiliari actual, totalment esgotat, i que ens ha abocat a una crisi sense precedents. Es tracta de desenvolupar projectes en règim d’autopromoció d’habitatge a partir d’unes premisses i objectius molt clars.

 Entenem que l’habitatge col·lectiu es la millor solució tipològica, tant per principis urbanístics i d’equilibri territorial, com social. És la més ecològica i econòmica, i per tant, més accessible a la majoria de la nostra societat. De fet, és una tipologia estretament vinculada amb el nostre model de convivència urbana. Per conveniència o preferència, “viure a la ciutat” és l’opció dominant i l’origen del concepte de ciutadania. La morfologia de l’habitatge és l’expressió material de la relació entre l’individu i la comunitat. Les característiques dels edificis d’habitatge han d’equilibrar els requeriments de la vida individual i social, de l’espai privat i públic. Aquestes característiques, incideixen per tant de manera fonamental, en el desenvolupament i benestar dels ciutadans i ciutadanes de les nostres ciutats.

Volem oferir un producte de qualitat, “fet a mida”, per a persones amb necessitats i inquietuds concretes. Per això volem comptar amb la complicitat dels propietaris des del principi. El projecte col·lectiu s’ha de convertir en la llavor per generar el millor marc de convivència entre els futurs comuners. En aquest sentit, volem potenciar els espais comuns com espais de comunicació i convivència, incentivant la relació col·lectiva dels propietaris-usuaris.

 Proposem desenvolupar un sistema constructiu de baix impacte ambiental, amb materials renovables i fàcilment reciclables, desenvolupat  a partir de sistemes industrialitzats i prefabricats (que minimitzen la generació de residus i la utilització d’aigua).  L’edifici ha d’ integrar els principis bàsics de l’arquitectura bioclimàtica, reduint la futura demanda energètica i d’aigua dels habitatges. A nivell d’instal·lacions, volem incorporar els sistemes mes avançats i eficients, per tal de reduir els consums en energia i aigua, garantint la màxima certificació energètica possible.

 Volem oferir habitatges accessibles a tothom. Durem a terme una exhaustiva gestió econòmica del projecte, per tal de poder oferir uns preus molt ajustats respecte producte que oferim. Les claus son apostar per processos industrialitzats (mes precisos, segurs i nets), cercant la màxima complicitat amb les diferents empreses del sector que es puguin interessar per un projecte d’aquestes característiques i eliminar les despeses d’intermediació. Volem racionalitzar la construcció i els processos conjuntament amb els industrials i tècnics que intervenen en la construcció , oferint un estàndard mínim ampliable segons les preferències individuals de cada usuari.

Després d’experiències en gestió de promocions tant unifamiliars com plurifamiliars, estem formant una xarxa de tècnics multidisciplinars  per tal de desenvolupar tots els processos d’una promoció d’aquestes característiques. Actualment estem tirant endavant diversos projectes d’autopromoció en habitatge. Un dels quals és una promoció plurifamiliar de quatre habitatges en règim cooperatiu. Les altres són autopromocions d’habitatges unifamiliars, on organitzem i coordinem a tots els gestors de l’obra, treballant colze a colze amb els diferents promotors dels habitatges.

En tots aquests projectes, el doble vector d’arquitecte i gestor-coordinador de tota l’obra, ens suposo un extra de responsabilitat i implicació. També ens permet participar i supervisar totes les fases del projecte, junt amb els voluntariosos promotors d’aquestes obres, famílies plenes d’il·lusions, que dipositen en nosaltres una gran responsabilitat, que afrontem amb dedicació i professionalitat, generant forts vincles amb cadascuna de les famílies. Una experiència intensa i molt enriquidora.

Noticia Tv Mataró