Casa dels “Periodistes”

Home
Casa dels “Periodistes”

Casa dels “Periodistes”

AR47_1_rehabilitació_patrimoni_Horta_BarcelonaAR47_2_reforma_patrimoni_horta

AR47_3_reforma_patrimoni_horta

AR47_4_reforma_patrimoni_horta

AR47_5_reforma_patrimoni_horta

AR47_5B_reforma_patrimoni_horta

AR47_6_reforma_patrimoni_horta

AR47_6B_reforma_patrimoni_horta

AR47_7_reforma_patrimoni_hortaAR47_8_reforma_habitatge_unifamiliar AR47_9_reforma_habitatge_unifamiliar

AR47_10_reforma_habitatge_unifamiliar

AR47_20_patrimoni_CasaPeriodistes_Horta

AR47_21_patrimoni_CasaPeriodistes_Horta

AR47_22_reforma_patrimoni_Horta_Barcelona

AR47_23_reforma_patrimoni_Horta_Barcelona

Casa dels ¨Periodistes¨  
Horta, Barcelona

Superfície:
255m2
Projecte:
Setembre 2019-Decembre 2019
Obra:
Gener 2020- prevista Juny 2020
Promotor:
Privat
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio
Constructor:
en tràmit
Col·laboradors:
Alba Montero Lemes
Imatges:
Infografia: Daniel Messeguer

Aquest projecte es una intervenció en el patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona. L’habitatge forma part de les Cases del Periodistes Can Baró, un conjunt de cases unifamiliars aïllades en forma de Ciutat-jardí al barri de Can Baró de Barcelona de principis del segle XX, algunes corresponents a la Cooperativa de Periodistes per a la construcció de Cases Barates.

Catalogada amb un nivell de protecció C, Bé d’interès urbanístic, el projecte ha de garantir la màxima protecció de les volumetries originals, la tipologia i els elements d’interès i ornamentals interiors originals existents. Mantenint els patis enjardinats, els espais verds exteriors i les tanques i murs.

En els últims anys la casa ha patit forts canvis en la seva configuració inicial, per adaptar-se a les necessitats dels antics propietaris en seva activitat com a restaurant. Aquestes actuacions afectaren tant a l’interior com a exterior. Pel que fa a l’interior de l’habitatge la configuració espaial i decorativa actual respon a sales grans sense compartimentació on molts dels elements originals d’estructura i acabats han quedat ocults i malmesos per falsos-sostres i decoracions superposades. També trobem terrasses exteriors tancades i cobertes per augmentar la superfície interior. Els espais exteriors del jardí estan ocupats, quasi en la seva totalitat, per construccions annexes lleugeres complementaries que augmentaven la capacitat interior, menjadors exteriors, magatzems i cuines.

La casa, emplaçada en una parcel·la de forta pendent, es composa de planta baixa, planta primera i soterrani, amb el jardí dividit en terrasses, tres plataformes connectades entre sí per escales. La primera cota és la de l’entrada des del carrer Llanes, la plataforma seguidament superior dona accés a la planta soterrani. Des de la tercera s’accedeix al cos principal de l’habitatge, planta baixa i des d’aquesta, interiorment, a la primera.

És la voluntat del projecte posar en valor el patrimoni recuperant la volumetria inicial en la mesura del possible i mantenir els elements d’interès. Alhora es planteja la redistribució interior dels espais, que actualment no responen a la morfologia ni ús residencial, per a que funcioni com un habitatge del segle XXI, maximitzant la relació de la casa amb l’exterior.

Això s’aconsegueix enderrocant aquests elements superposats i les edificacions annexes afegides i recuperant les terrasses de la planta baixa i primera, característiques de les cases d’aquest estil que trobem per la zona. I d’altra banda, redistribuint els espais, dotant-lo de l’equipament necessari, acondicionant-los a nivell d’instal·lacions i millorant l’envolvent de l’habitatge.

En la planta baixa es disposen les peces principals, sala d’estar, menjador, cuina i un bany-safareig, tots en contacte directe amb l’exterior. La sala d’estar es situa ocupant tota la part frontal, amb vistes al carrer i a la ciutat de Barcelona i en contacte amb una terrassa lateral. En la planta primera es disposen les tres habitacions i dos banys.

A nivell estructural, s’intervé mínimament amb estintolaments puntuals en planta baixa i primera fruit de la distribució proposada.

A nivell de façanes es proposa la recuperació de la secció constructiva original i els seus acabats, materials, relleus i detalls ornamentals, mantenint les obertures existents, eliminant els cossos afegits i afegint les obertures mínimes necessàries respectant la composició i pautes patrimonials originals.

Respecte els espais exteriors es proposa mantenir l’enjardinament existent, tanques i murs, restaurant els acabats de pedra, maó, enrajolat, portes i reixes; eliminant les construccions annexes existents que ocupen el jardí i no pertanyen al projecte original de l’habitatge, per tal de recuperar espai verd a l’exterior. L’actuació més important a l’exterior és la construcció d’una piscina exterior al pati posterior i d’un porxo d’estructura lleugera.

Projectes

Tots