Espais exteriors de l’Ateneu

Home
Espais exteriors de l'Ateneu

Espais exteriors de l’Ateneu

ateneu_3_ar47

ateneu_4_ar47

ateneu_5_ar47

ateneu_6_ar47

ateneu_7_ar47

ateneu_8b_ar47

ateneu_9_ar47

ateneu_10_ar47

Estat actual

ateneu_ea_ar47

ateneu_ea2_ar47

Obra

ateneu_obra_ar47

 

ateneu_emp_ar47

 

ateneu_planta_ar47

 

ateneu_psot_ar47

 

 

ateneu_secc_ar47

 

ateneu_d_ar47

 

ESPAIS EXTERIORS DE L’ATENEU DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
c. Indústria 38, Cerdanyola del Vallès

Superfície:
1924 m2
Projecte:
Setembre 2013
Execució:
Maig 2014-Novembre 2014
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Promotor:
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Constructor:
UTE COYNSA 200-PENTA
Fotografies:
LLuis Bernat   www.4photos.cat

 

L’Ateneu de Cerdanyola del Vallès és un equipament construït fa més de 30 anys. Es tracta d’un gran volum d’obra vista, de planta rectangular. És un edifici compacte, amb poques obertures a la façana, en el que destaca el nucli de comunicacions verticals central vidriat, un volum semicilíndric present en les dues façanes longitudinals i pel que es fa l’accés principal. L’edifici es situa en la part central de la parcel•la, restant accent en tres de les seves quatre façanes. Tota la parcel•la està tancada a partir d’uns parterres enjardinats sobrealçats, construïts amb murs de totxo vist. Aquests parterres només estan interromputs per crear els tres únics petits accessos des del carrer a l’Ateneu, dos a la planta baixa i una a la planta soterrani.

A partir de l’encàrrec del canvi de paviment, es proposa una reforma integral dels espais exteriors. L’actuació principal és el canvi de pavimentació exterior, molt malmesa degut a la necessitat de permetre l’accés rodat a tot l’entorn (hi tenen que accedir tràilers pels muntatges escènics). Es proposa un nou paviment continu de formigó, apte pel trànsit rodat i de gran durabilitat. Plantegen treballar aquest paviment per tal de garantir una òptima execució, cercant donar-li un acabat final adient al caràcter públic de la plaça a urbanitzar.

La plaça central és l’espai representatiu de tota la urbanització, la plaça té forma de mig cercle, delimitada pel propi edifici i el banc–jardinera que tanca tot aquest espai, en forma d’arc. A partir de l’anàlisi morfològic, es genera el dibuix d’unes línies mestres radials, que neixen de cadascun dels muntants que conformen el nucli d’escala de l’Ateneu. Les mestres de basalt negre faciliten la seva correcta execució, alhora que li donen personalitat a la plaça i la integren amb l’edificació existent. Finalment es poleix el formigó per tal de netejar-lo de la beurada superficial i deixant l’àrid vist.

Es proposa obrir un nou accés en la cantonada més cèntrica de l’equipament. S’elimina el parterre enjardinat del carrer transversal per tal d’ampliar la vorera i construir una nova rampa d’accés a la plaça central de l’Ateneu, ben connectada amb l’accés per a vianants des del centre de la ciutat. L’antiga rampa d’accés al soterrani, situada en la façana posterior de l’edifici, s’enderroca per tal de poder crear un pati per les aules semi soterrades. En el primer tram de la rampa es manté la cota del carrer. En l’últim tram, es rebaixa fins a cota de planta soterrani generant un gran pati anglès, accessible des de les aules-tallers de la planta soterrani.

Un cop iniciades les obres es va descobrir que tota la façana d’obra vista de l’edifici recolzava directament sobre la solera exterior. Es va incorporar a l’obra, la rehabilitació de tota la façana (que tenia diverses patologies), per tal de garantir el seu correcte recolzament, tant en la solera, com en els diferents forjats.

 

 

Projectes

Tots