Espais urbans Ciutat Cooperativa (II)

Home
Espais urbans Ciutat Cooperativa (II)

Espais urbans Ciutat Cooperativa (II)

02.-ar47_ciutatcooperativa_santboi

03.-ar47_ciutatcooperativa_santboi

04.-ar47_ciutatcooperativa_santboi

05.ar47_ciutatcooperativa_santboi-

06.-ar47_ciutatcooperativa_santboi

07.ar47_ciutatcooperativa_santboi

08.-ar47_ciutatcooperativa_santboi-

09.-ar47_ciutatcooperativa_santboi

10.-ar47_ciutatcooperativa_santboi

11. ar47_ciutatcooperativa_santboidellobregat

12.-ar47_ciutatcooperativa_santboi

13.-ar47_ciutatcooperativa_santboi

14.-ar47_ciutatcooperativa_santboi

 

ar47_ciutatcooperativa_santboidellobregat_planol (1)

 

ar47_ciutatcooperativa_santboidellobregat_planol (2)

 

ar47_cooperativa_5

 

 

ar47_cooperativa_6

 

 

ar47_cooperativa_7

 

 

ar47_cooperativa_8

 

 

ar47_cooperativa_9

 

ar47_cooperativa_12

 

ar47_cooperativa_14

 

EVOLUCIÓ-RAMPES

 

REMODELACIÓ DELS ESPAIS URBANS DEL BARRI DE CIUTAT COOPERATIVA FASE 2.1 I 2.2
Sant Boi de Llobregat

Superfície:
2.106m2
Projecte:
Maig 2016 – Setembre 2016
Execució:
Octubre 2017 – Octubre 2018
Promotor:
AMB-Ajuntament de Sant Boi
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Paisatgisme:
B-LAP Elisenda Lurbes Soriano i Sergi Romero Moreno
Estructura:
Eskubi-Turró arquitectes SLP
Constructor:
Rogasa S.A.
Col·laboradors dirección AMB:
Jonatan Álvarez
Jordi Bardolet
Núria Herrero
Col·laboradors:
Regina Altabás
Marina Vila
Mónica Barrio
Nèlida López Silva
Fotografies
Josep Casanova Martí

 

Aquest projecte forma part de la remodelació integral de la urbanització del barri Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat, de la qual ja n’hem realitzat una primera fase. L’àmbit principal és el gran buit central  que salva el desnivell (de més de 6 metres) entre la carretera d’accés BV-2002 i el barri.

El projecte planteja tractar tot el front com una gran façana verda generada a partir d’un joc de talussos enjardinats. La connexió vertical es resol amb tres elements: una escala, una rampa i un ascensor. L’escala es situa adjacent al gran bloc d’habitatges  i transversal al talús. La rampa recorre de punta a punta l’amplada total del front, per poder crear un recorregut lineal i amable, que connecti els diferents replans de l’escala amb les diferents plataformes d’accés, generant així recorreguts diferents i alternatius. Finalment, a l’altre extrem, l’ascensor se situa al costat de la passera de vianants de l’estació, connectant les dues cotes i erigint-se en l’element fita del conjunt.

Aquestes peces de connexió defineixen els elements de contenció. L’escala i l’ascensor delimiten el traçat dels dos murs transversals que tanquen el talús principal: dos murs verticals de formigó, folrats de xapa d’acer corten. Al mig, apareix la rampa, que va construint les diferents terrasses. Els talussos sempre tenen una proporció d’1 a 3 i deixen vistos els diferents murs de gabions (de formigó reciclat de la pròpia obra), integrats dins el front verd, que va construint la rampa.

Aquests murs de gabions, construïts sobre el gran terraplenament, són el suport ideal per a les enfiladisses que es van plantant al llarg del seu recorregut. En els diferents talussos, es replanten els margallons recuperats de l’antiga urbanització i es genera un joc d’arbustives, amb franges de colors. El gran terraplenat, permet generar una plaça d’accés a cota del barri, resolta amb un pla horitzontal de sauló, obert al talús i lleugerament deprimit respecte de les circulacions perimetrals. És un espai acotat, delimitat pels mateixos gabions que construeixen les rampes i aixoplugat per una bona plantació d’arbres que prolonga el caràcter tou i verd de tot el front fins a la cota del barri; un mirador sobre el riu Llobregat.

El projecte també inclou el passatge entre el CEIP i el bloc d’habitatges, en un dels entorns més degradats del barri. Es resol l’accessibilitat a aquest bloc i es genera un entorn més amable, per tal de potenciar la socialització de l’espai públic.

S’ha realitzat una anàlisi per minorar l’impacte ambiental dels diferents vectors dins l’actuació, i dels seus futurs consums. S’ha mirat que el projecte faciliti la màxima infiltració d’aigua d’escorrentia. Els gabions tenen aquí una doble funció: actuen com a elements d’infiltració, quan se situen totalment enrasats, entre zones pavimentades i toves, i, alhora, no actuen com a pantalles impermeables en la zona de murs de contenció, i així, no cal generar drenatges a la cara interior.

Per més informació:

Noticia d’obra general

Noticia d’obra detall

Noticia de reportatge final

Noticia de vegetació

Projectes

Tots