Mercat de Les Planes

Home
Mercat de Les Planes

Mercat de Les Planes

mercat_les_planes_sant_joan_despi_rehabilitació_coberta-(7)

mercat_les_planes_sant_joan_despi_rehabilitació_coberta-(2)

-

mercat_les_planes_sant_joan_despi_rehabilitació_coberta-(4)

mercat_les_planes_sant_joan_despi_rehabilitació_coberta-(3)

Layout1

 

 

mercat_les_planes_sant_joan_despi_rehabilitació_coberta-(9)

 

 

Rehabilitació de la coberta del mercat de Les Planes
Carrer J.F.Kennedy 2, Sant Joan Despí

Superfície:
2.475,98 m2
Projecte: 
Maig 2018 – Desembre 2018
Promotor: 
Ajuntament de Sant Joan Despí
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Infografia:
Nèlida López Silva

 

El mercat  de les Planes està situat en el barri del mateix nom de Sant Joan Despí, a la zona sud-est de la ciutat, i limita amb Cornellà de Llobregat, degut a aquesta situació rep usuaris dels dos municipis i està molt ben connectat amb Barcelona amb el tramvia i gaudeix d’una animada vida comercial. Construït a la dècada dels 60, el mercat està composat per dues plantes disposades en un gran rectangle on s disposa en planta baixa la zona comercial i al soterrani les zones frigorífiques i un aparcament.  La coberta té una geometria característica ja que està formada per una sèrie de voltes que es combinen per crear entrades de llum a la sala principal i al supermercat.

Tot i que el mercat presenta un ritme de formes molt pautat, estudiant en detall la construcció veiem que es tracta d’un edifici de encofrat i formigó in situ. Es tracta d’una construcció d’estil brutalista (1950-1970), caracteritzat per edificis fets de formigó, amb formes anguloses i repetitives, mostrant la seva estructura a l’exterior, amb la voluntat de plasmar el ritme de l’estructura i el caràcter modular de l’edifici. Pel que fa a la coberta, aquesta es divideix en dues part, per una banda la plataforma per la qual s’accedeix a la coberta, amb una lleugera inclinació cap al interior per portar les aigües als embornals que se situen arran de façana en forma de V i per altra banda la coberta en si que es on trobem aquestes formes geomètriques que generen uns grans finestrals i la imatge característica.

El mercat ha patit una sèrie de transformació que han provocat unes patologies i problemes, aquests juntament amb el deteriorament propi del pas del temps, són l’objecte d’aquest avantprojecte.

Per una banda tenim problemes a nivell físic; el desgast dels materials provocats pel pas del temps, juntament amb les patologies provocades pels ancoratges de les màquines de ventilació i les estructures que actualment les cobreixen. Que provoquen filtracions d’aigua a l’interior de l’edifici i despreniments de la sub-base de la impermeabilització. Per altra banda, tenim problemes a nivell acústic, ja que els aparells de climatització emeten un soroll que destorba al veïnat. Per tal de frenar l’impacte acústic en el seu moment es va col·locar un parament en forma de L que envolta la cara nord-oest de les màquines, però aquest parament no arriba a minimitzar l’impacte suficientment i a més a més els seus ancoratges generen noves patologies. A més caldria afegir el greuge estètic provocat per aquests elements en la imatge de l’edifici.  Finalment a la zona d’accés al mercat, pel c. J.F. Kennedy sobre el ràfec d’accés s’ha situat un “parapet”, on se situa el cartell de Mercat Municipal, per tal d’amagar la trapa d’accés a coberta i algunes instal·lacions situades en el segons nivell de coberta. Però en l’espai que queda entre el parapet i aquest ràfec també trobem problemes de infiltracions d’aigua.

Per tal de resoldre aquests problemes constructius i funcionals, i de passada minimitzar l’impacte visual d’aquesta maquinaria situada en coberta i intentant homogeneïtzar la imatge de l’edifici.

L ‘intervenció consisteix en :

1.- REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ LÀMINA ASFÀLTICA: per tal de solucionar els problemes en la impermeabilització

2.- Redissenyar la solució de la impermeabilització dels CANTELLS DE LES LLOSES DE COBERTA

3.- ELIMINAR LES MAQUINARIES I APARELLS D’INSTAL·LACIONS EN DESÚS

4.- ELIMINAR LES ANTIGUES PROTECCIONS DE LES MÀQUINES

5.- CONSTRUIR UN CALAIX ventilat i aïllat per cobrir completament les màquines de ventilació i alhora els seus ancoratges a la coberta per tal d’eliminar els problemes de filtracions que causaven els ancoratges i alhora minimitzant al màxim l’impacte acústic d’aquestes instal·lacions. I a més solucionarem el problema d’imatge que aquest elements representen al conjunt de l’edifici.

6.- SUBSTITUIR EL PARAPET FRONTAL per tal d’establir una relació visual amb el nou calaix de protecció de les instal·lacions de coberta  i així homogeneïtzar la imatge del mercat.

A part d’aquestes actuacions dirigides a solucionar problemes plantejats de l’edifici, es plantegen  actuacions encarades a millorar el funcionament de la coberta de l’edifici.

7.- POSADA EN VALOR DE LES VOLTES DE COBERTA EN FAÇANA i millorar la iluminació canviant els paraments vidriats per noves fusteries amb vidres transparents

8.- NETEJA O PINTURA DEL CANTELLS DE L’ULTIM FORJAT QUE SURTEN A FAÇANA:

9.- COL·LOCACIÓ DE REMATS PER IMPEDIR REGALIMS D’AIGUA

Projectes

Tots