Barri de Fontetes i plaça Goya

Home
Barri de Fontetes i plaça Goya

Barri de Fontetes i plaça Goya

PE-0.2

217-FONTETES-AR47-URBANISMO-ESQUEMAS

 

Plaça Goya i el seu entorn

Estat actual.  Plaça Goya i el seu entorn

 

05_NONELL_EA+PR

Carrer Nonell

02_GUINARDO_EA+PR

Carrer Guinardó

11b_MORAGAS_EA+PR

Plaça Moragas

12_GOYA_EA+PR

Plaça Goya

 

Reurbanització de l’espai públic del Barri de Fontetes i Plaça Goya

Barri de Fontetes, Cerdanyola del Vallès

Superfície:
Barri Fontetes 42 923 m²
Plaça Goya: 6.007m2
Avantprojecte :
Maig 2018
Projecte:
Juny-Juliol 2018
Execució:
Juliol 2019- prevista Febrer 2010
Promotor:
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Autor:
UTE Jorge Carlos Sorkau Casanova, Ar47 Estudi d’arquitectura
Instal.lacions:
Volums enginyeria
Jardineria:
Elisenda Lurbes
Constructor:
Rogasa construcciones y contratas SAU
Col·laboradors:
Gerard Izquierdo i Daniel Meseguer
Muntages fotogràfics:
Robert Aparicio

El barri de Fontetes, al centre de la població, tot i la seva posició relativa, està aïllat respecte la ciutat degut a la seva configuració: la majoria dels seus límits són impermeables, la qual cosa dificulta la inclusió d’aquest teixit a les activitats cèntriques de la ciutat. Tot i així disposa de gran activitat comercial, gràcies principalment, al Mercat de Les Fontetes, gran motor del barri.
L’edificació del barri de Fontetes està constituïda majoritàriament per blocs aïllats d’una elevada densitat i amb una relació de contacte tangencial amb l’espai públic que els envolta. Edificis amb moltes plantes (fins a 15 plantes), habitatges petits i de qualitat constructiva dubtosa.
El barri té moltes deficiències a nivell d’accessibilitat, tant d’accés als edificis com de circulacions a nivell de carrer, amb barreres arquitectòniques que apareixen de forma sistemàtica.
Les places es converteixen en espais de relació i són les zones en les que apareixen les plantacions d’arbrat. Pel que fa al trànsit, en el perímetre del barri hi trobem dues vies importants de circulació a nivell de ciutat, però en l’interior hi ha vies de circulació secundària entre blocs i d’altres que es fan servir com a aparcament dels vehicles dels veïns.

Per  tal d’abordar l’anàlisi de les problemàtiques del barri, detectar-les, proposar i planificar les actuacions a dur a terme en el futur, redactem l’Avantprojecte per a la re urbanització de l’espai públic del barri de Fontetes, on s’analitzen tots aquests aspectes.

L’objectiu principal de la nostra proposta és la intervenció de l’espai públic del barri de Fontetes per tal de millorar les condicions generals del barri. Aquests objectius queden resumits en els següents punts:

-Millora de la connectivitat del barri amb els teixits immediats.

-Implantació dels models de pacificació rodada al barri, augmentar l’espai per la circulació dels vianants del barri millora les condicions d’habitabilitat de l’espai lliure.

-entrar en valor i activar els espais més degradats del barri, configurant-los amb pavimentació per a vianants, dotant-los de vegetació i enllumenat de qualitat,…

-dinamització del barri, emfatitzant els eixos cívics al barri, connectors de les diferents pols d’activitats, tant comercials com les realitzades als diferents equipaments públics, trencant la polarització intentant activar les zones més allunyades del mercat municipal.

-naturalització del barri, plantant arbrat i vegetació de qualitat, alhora que preservant la gran varietat existent.

Com a resultat d’aquest anàlisi, es redacta el projecte d’una de les àrees definides en aquest : la Plaça Goya i el carrer de Goya, ja que té una posició central dins del barri de Les Fontetes i també molta potencialitat com a element revitalitzador de l’activitat del barri.

Un espai en L d’uns 6.00m2 situat entre tres blocs d´habitatges de 8 plantes. És una plaça plana amb plataforma pavimentada i parterres elevats plantats, que fa que sigui un espai amb moltes zones d’estada, amb presència baixa de vehicles, carrils de servei per als veïns i una bossa d’aparcament tocant al carrer de la Pineda-Ronda de Cerdanyola.
El projecte planteja a consolidar aquest espai com a peça central de l’eix horitzontal cívic-comercial d’organització interna del barri, per tant, vol ser un espai de prioritat per vianants amb secció única, on a partir del canvi de rasant es connecta, sense barreres arquitectòniques, als carrers adjacents  potenciant que l’activitat cívica i comercial es prolongui sobre aquest eix, i cap al oest del barri.
A la part superior es situa l’espai verd amb una plataforma tova de secció única a cota de l’edificació perimetral, que permet l’ús cívic des dels locals de planta baixa i es planteja l’eliminació i re-disseny de les jardineres perimetrals mantenint part de la vegetació existent, però permetent la màxima accessibilitat.
La nova secció augmenta la quantitat de paviment drenant, la disposició de nous arbrats, mobiliari, il·luminació perimetral, zones de jocs infantils i reserves destinades a ús comercial del espai públic.
A la part nord d’aquest espai per separar visual i acústicament de la rotonda de la Ronda de Cerdanyola, es disposa un conjunt de jardineres inclinades més altes, que fan de barrera, projectant la visió cap al Parc del Turonet. Aquestes jardineres van acompanyades d’un escenari que permet espectacles de petit format per a activitats de barri.

 Noticia obra

 

Projectes

Tots