Carrer Matas

Home
Carrer Matas

Carrer Matas

TIANA CARRER MATAS 02

TIANA-CARRER-MATAS-01

REPORTATGE_CARRER_MATAS_TIANA (4)

REPORTATGE_CARRER_MATAS_TIANA (5)

REPORTATGE_CARRER_MATAS_TIANA (6)

REPORTATGE_CARRER_MATAS_TIANA (7)

REPORTATGE_CARRER_MATAS_TIANA (8)

REPORTATGE_CARRER_MATAS_TIANA (9)

2-EMPLAÇAMENT

3.1-PLANTA PROPOSTA-750

1.SECCIÓ TIPUS

z

 

z

 

ar47_Matas_13

 

Projecte de reurbanització del carrer Matas
Tiana, Barcelona

Projecte SELECCIONAT pels Premis FAD 2019 en la categoria de Ciutat i Paisatge
Projecte SELECCIONAT en la 11a Biennal Internacional d’Arquitectura del Paisatge de Barcelona – premi Rosa Barba

Superfície:
Superfície total: 3.406,94m2
Projecte:  
Juny – Desembre 2016
Promotor: 
Àrea Metropolitana de Barcelona
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Col·laboradors:
Alfonso Bertrán
Marina Vila

El carrer Matas és l’antiga via d’accés a Tiana des del sud, connectant la vila amb Montgat. Actualment tot el trànsit rodat transcorre per l’Avinguda de l’Onze de Setembre, i el carrer Matas ha esdevingut un carrer de transit reduït que conserva la seva estructura original d’avinguda arbrada. Es tracta d’un carrer de poca secció i llarg recorregut, que neix al sud de la ciutat fins a la Plaça de la Vila.
La principal característica del carrer és el seu arbrat: dues alineacions de plataners centenaris, situats a banda i banda de la calçada. Els plataners generen, amb les seves frondoses copes, una avinguda a l’ombra, molt agradable de passejar a l’estiu, que esdevé una “façana verda,” que construeix i acota el carrer Matas, creant un carrer molt acollidor i amb molta entitat.
Una altra de les característiques del carrer, i de tot el seu entorn, és tenir tota l’estesa elèctrica i de telefonia, aèria, penjada en pals (majoritàriament de fusta) al llarg del carrer.
Tres són les premisses establertes d’inici, a partir de la qual es desenvolupa el projecte:

– 1r. Convertir el carrer Matas en un eix cívic de vianants que connecti el sud de la Tiana amb el centre i el nord.
– 2n. Conservar els plataners existents com el principal tret característic del carrer.
– 3r. El pressupost que disposem és molt ajustat. La prioritat principal és doncs, la reurbanització de la pell del carrer .

La secció proposada és de plataforma única, pavimentada amb peça prefabricada de formigó 30×10 destonificada.  La disposició dels plataners actuals, fa impossible circular pels laterals del vials, així que, s’organitza una única calçada central de llambordí per on circularan i conviuran, cotxes i vianants. Als costats, dues franges més toves i drenants, emmarquen els nous i amples escocells dels plataners.
S’ha fet un extensiu estudi hídric de la conca de recollida del carrer, per tal de poder garantir la pendent suficient del carrer per poder fer lliscar l’aigua d’escorrentia els dies de pluja torrencial. Al ser un carrer en secció única s’han ajustat les pendents laterals per garantir que l’aigua no arribi mai a les façanes.
L’únic servei nou és l’enllumenat del carrer. Per tal de no tenir que excavar rases, i així evitar problemes amb els actuals serveis i les arrels de l’arbrat existent, es planteja una il·luminació amb catenària aèria. Es col·loquen els bàculs de 4,5 metres d’alçada, a banda i banda del carrer, entre l’arbrat existent, en forma alterna, generant un recorregut en zig-zag del cablejat, amb les llumeneres col·locades en l’eix central de la calçada.

Noticia reportatge fotogràfic

Noticia final d´obra

Projectes

Tots