Plaça Montserrat

Home
Plaça Montserrat

Plaça Montserrat

02.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

03.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

04.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

05.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

06.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

07.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

08.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

09.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

10.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

11.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

12.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

13.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

14.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

15.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

16.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

 

 

Image

 

Layout1
Layout1

04---Planta-modif-3

Layout1

Layout1

 

 

 

Layout1

 

 

Layout1

09 - Panoràmica EA 01

10 - Panoràmica EA 02

11 - Panoràmica EA 03

12 - Panoràmica EA 04

Projecte de reurbanització i ampliació de la Plaça Montserrat
Argentona

Superfície:
2918,19m2
Projecte:  
Març  2017-Maig 2017
Execució:
Gener 2019-Juliol 2019
Promotor: 
Ajuntament d’Argentona
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Paisatgisme:
B-LAP
Constructor:
Eurocatalana Obres i Serveis
Fotografía :
Roger Jornet (estat actual)
Josep Casanovas
Col.laborador:
Oriol Lloret
Marina Vila

La reurbanització i ampliació de la Plaça Montserrat, situada molt a prop del centre d’Argentona, és el resultat de la remodelació d’una petita plaça i  l’encreuament dels tres vials que l’envolten.

Es tractava d’una petita plaça triangular de sauló, delimitada per una tanca d’arbustiva i una forta presència d’arbres. Tota la plaça era una zona de jocs infantils. L’objectiu del projecte era preservar la identitat i l’essència de l’antiga plaça, cercant un espai acollidor, segur i protegit.

El projecte, es construeix a partir d’un seguit de decisions i accions, que el van configurant, defugint d’idees i/o imatges preestablertes. Primerament es decideix ampliar l’àmbit de la plaça, incloent el tram d’un dels vials adjacents, com a passatge de vianants. S’aposta per mantenir el màxim nombre d’arbres existents, que és l’element principal que caracteritza l’espai i el dota d’identitat. Es mantenen els plataners, que ara configuraran el nou passatge, i tres agrupacions d’alzines, originaris de la plaça, que es troben en els tres vèrtex de la plaça i tres grans tipuanes, principals elements d’ombra.

Es genera una zona de jocs dins la plaça, un espai que manté l’abundant arbrat i conserva l’essència de l’antiga plaça, i s’obre i s’integra dins la resta de la plaça, amb la qual conformen un gran espai públic. La zona de jocs, és una zona  perfectament plana, delimitada i acotada, segura i protegida, lliure de tanques perimetrals. Aquesta doble necessitat (una zona de jocs plana i protegida), ens serveix per crear uns elements perimetrals, de pendent constant , que absorbeixen els desnivells respecte la resta de la plaça i els carrers perimetrals. Aquests elements, de tipologia totalment diferent, són els següents:

- Parterres vegetals, amb arbustiva alta i tupida, on se situen les actuals agrupacions d’alzines. Aquests parterres, limiten les zones de jocs amb el vial rodat, protegint-los tant física com visualment.

- Mur-banc corregut de gabions, com l’element permeable de connexió i relació, situat al nou passatge superior. Es construeix un petit mur de gabions rematat amb una peça prefabricada de color blanc, que actua com a banc, alhora que element de contenció, respecte el passatge i limitador de la zona de jocs.

Es recupera la plaça central tova de sauló, de dimensions similars a l’original. Conté dues zones de jocs segons usos i edats. Tots els jocs, responen a criteris d’integració i socialització. En la zona de sorral, se situen els jocs per nenes i nens més petits d’entre 0 i 6 anys, jocs més estàtics on el propi sorral és el primer dels jocs i s’aprofita la topografia d’un dels parterres perimetrals per generar un tobogan.

La resta d’espais, incloent el nou passatge superior, es resolen amb un el mateix paviment de llambordí de formigó prefabricat, aconseguint un espai dinàmic i continu, on poder córrer, passejar i estar. Apareixen també nous elements d’aigua: dues fonts, una per beure i una transitable, constituïda a partir de quatre ruixadors verticals, que serveixen com a fita, joc i homenatge a les fonts de la vila, un dels trets característics de la vila d’Argentona.

En aquests primers mesos de vida la plaça ha estat sempre plena, convertint-se en un nou espai de referència de la vila. Esperem que la gaudeixi tothom, tant els nens com tots els veïns.

Noticia obra

Projectes

Tots