Plaça Montserrat

Home
Plaça Montserrat

Plaça Montserrat

02.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

03.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

04.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

05.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

06.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

07.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

08.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

09.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

10.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

11.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

12.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

13.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

14.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

15.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

16.ar47_arquitectura_plaza_montserrat_argentona

 

 

Image

 

Layout1
Layout1

04---Planta-modif-3

Layout1

Layout1

 

 

 

Layout1

 

 

Layout1

09 - Panoràmica EA 01

10 - Panoràmica EA 02

11 - Panoràmica EA 03

12 - Panoràmica EA 04

Projecte de reurbanització i ampliació de la Plaça Montserrat
Argentona

Superfície:
2918,19m2
Projecte:  
Març  2017-Maig 2017
Execució:
Gener 2019-Juliol 2019
Promotor: 
Ajuntament d’Argentona
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Paisatgisme:
B-LAP
Constructor:
Eurocatalana Obres i Serveis
Fotografía :
Roger Jornet (estat actual)
Josep Casanovas
Col.laborador:
Oriol Lloret
Marina Vila

La reurbanització i ampliació de la Plaça Montserrat a Argentona és un projecte de remodelació de l’espai triangular alliberat entre l’encreuament de tres vials, situat molt a prop del centre del municipi, just al límit amb la zona d’Eixample. Actualment, és una plaça tova de sorra, delimitada per una tanca d’arbustiva i una forta presència d’arbres. Tota la plaça funciona com una zona de jocs infantils. Aquesta zona és la principal i la més cèntrica del poble, i té una gran acceptació i ús.

Projecte que es construeix a partir d’un seguit de decisions i accions que el configuren defugint d’idees i/o imatges preestablertes. La nova plaça és el resultat d’una ampliació al incloure el tram d’un dels vials com a passatge de vianants. S’aposta per mantenir el màxim nombre d’arbrat, l’element que caracteritza l’espai i el dota d’identitat. Es mantenen els plataners, que ara configuraran el nou passatge, i els arbres originaris de la plaça, tres agrupacions d’alzines que es troben en els tres vèrtex de la plaça i tres tipuanes, principals elements d’ombra.

Es crea una zona de jocs dins la plaça, un espai acollidor que manté l’abundant arbrat i conserva l’essència de l’actual plaça, alhora que s’obre i s’integra dins la resta de la plaça, amb la que conformen un gran espai públic. Una zona de jocs perfectament plana, delimitada i acotada, segura i protegida, lliure de tanques perimetrals. Aquesta doble necessitat (una zona de jocs plana i protegida), ens serveix per crear un espai central construït a partir d’uns elements perimetrals de pendent constant que puguin absorbir els desnivells de la resta de la plaça. Aquests, de tipologia totalment diferent, són els següents:

- Parterres vegetals, amb arbustiva alta i tupida, on se situen, a cotes molt dispars, les actuals agrupacions d’alzines. Aquests limiten amb el vial rodat, protegint-los tant física com visualment.

- Mur-banc corregut de gabions, com element permeable de connexió i relació, situat al nou passatge superior. Aquest, que consisteix en un mur de gabions rematat amb una peça prefabricada per a banc, actua com a element de contenció respecte el passatge i, alhora, com element limitador de la zona de jocs.

Es crea per tant, una petita plaça tova de sauló, de dimensions similars a l’original, la qual conté dues zones de jocs segons usos i edats. Tots aquests responen a criteris d’integració i socialització, cercant una diversitat i riquesa en l’elecció de les tipologies. En la zona de sorral, se situen els jocs per nenes i nens més petits d’entre 0 i 6 anys, jocs més estàtics on el propi sauló és el primer dels jocs.

La resta d’espais, incloent el nou passatge superior, es resolen amb un el mateix paviment de llambordí de formigó prefabricat, aconseguint un espai dinàmic i continu, on poder córrer, passejar i estar. Es genera un petit parterre verd i s’allarguen els elements permeables que configuren la zona de jocs, sempre protegint-la respecte el vial. Apareixen també elements d’aigua: dues fonts, una per beure i una transitable, constituïda a partir de quatre ruixadors verticals, que serveixen com a fita, joc i homenatge a les fonts de la vila, un dels trets característics de la vila d’Argentona.

Noticia obra

Projectes

Tots