Reurbanització de la plaça Montserrat

Home
Reurbanització de la plaça Montserrat

Reurbanització de la plaça Montserrat

02---Perspectiva

 

Image

 

Layout1
Layout1

 

Layout1

 

Layout1

Layout1

 

 

 

Layout1

 

 

Layout1

09 - Panoràmica EA 01

10 - Panoràmica EA 02

11 - Panoràmica EA 03

12 - Panoràmica EA 04

Projecte de reurbanització i ampliació de la Plaça Montserrat
Argentona

Superfície:
2918,19m2
Projecte:  
Abril 2017-Juliol 2017
Execució:
Gener 2019-Juliol 2019
Promotor: 
Ajuntament d’Argentona
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Paisatgisme:
B-LAP
Constructor:
Eurocatalana Obres i Serveis
Fotografía :
Roger Jornet (estat actual)
Col.laborador:
Oriol Lloret
Marina Vila

Es tracta d’una petita plaça de forma triangular situada molt a prop del centre de la vil·la, just en el límit entre la zona comercial i l’eixample. Actualment, és una plaça tova de sauló, delimitada per una tanca d’arbustiva i amb una forta presència d’arbrat. Tota la plaça funciona com una zona de jocs infantils. Aquesta zona de jocs és la principal i més cèntrica de la vil·la, i té una gran acceptació i ús.

El projecte es construeix a partir d’un seguit de decisions i accions que el van configurant, defugint d’idees i/o imatges preestablertes. La nova plaça és el resultat de l’ampliació de l’actual al incloure un dels vials adjacents, com a passatge de vianants. S’aposta per mantenir el màxim nombre d’arbrat existent, l’element que qualifica l’espai i el dota d’identitat. Es mantenen els plataners, que ara configuraran el nou passatge, i els arbres de l’actual plaça, tres agrupacions d’alzines que es troben en els tres vèrtex de la plaça i tres tipuanes (principals elements d’ombra).

A la part central, es disposa una zona de jocs, un espai acollidor, que manté l’abundant arbrat i conserva l’essència de l’actual plaça. Alhora aquest espai infantil s’obre i s’integra dins la resta de la plaça, amb la que conforma un gran espai públic. És una zona de jocs perfectament plana, delimitada i acotada, segura i protegida, lliure de tanques perimetrals.  Aquesta doble necessitat (una zona de jocs plana i protegida), ens serveix per crear un espai central pla, generat a partir de construir uns elements perimetrals que puguin absorbir els desnivells per connectar amb la resta de la plaça (de pendent constant). Aquests dos elements tenen tipologies totalment diferents:

-Uns parterres vegetals, amb una arbustiva alta i tupida,  on es situen les actuals agrupacions d’alzines (situades a cotes molt dispars). Aquests parterres, es situen en els límits amb les voreres dels vials rodats, protegint-los tant físicament com visualment.

-En el nou passatge superior es creen uns element molt més permeable , que generen connexió i relació. Un muret-banc de gabions corregut, que actua com a element de contenció respecte el passatge i com a banc corregut i element límit de la zona de jocs.

Dins aquesta petita plaça tova de sauló (de dimensions similars a l’actual placeta), hi trobem dues zones de jocs segons usos i edats. Tots els jocs infantils instal·lats responen a criteris d’integració i socialització, cercant una diversitat i riquesa en l’elecció dels  jocs. En el sorral, es situen els jocs per nenes i nens més petits (de 0 a 6 anys), jocs més estàtics on el propi sorral és el primer dels jocs.

El passatge superior així com la resta de la plaça, es resolen amb un únic paviment de llambordí de formigó prefabricat, per aconseguir un espai dinàmic i continu, on poder córrer, passejar i estar. Es crea un petit parterre verd per protegir del vial, alhora que allargar els elements que configuren i protegeixen la zona de jocs. També apareixen uns elements d’aigua: dues fonts, una per veure i una transitable, formada per quatre ruixadors verticals, que serveixen com a fita, joc i homenatge a les fonts de la vila (un dels trets característics de la vila d’Argentona).

Projectes

Tots