Entorns de Can Xarau

Home
Entorns de Can Xarau

Entorns de Can Xarau

Xarau_urban_ar47_2

Xarau_urban_ar47_3

 

Xarau_urban_ar47_5_sit

 

 

Xarau_urban_ar47_6_emp

 

Xarau_urban_ar47_6_plaçacentral

 

Xarau_urban_ar47_77

Xarau_urban_ar47_8_detall

 

 

Xarau_urban_ar47_44

 

Xarau_urban_ar47_9_ea

 

Urbanització del complex esportiu de Can Xarau
Cerdanyola del Vallès, Barcelona

 Superfície:
Plaça d’accés:           2.838,60 m2
Entorn:                      1.880,40 m2
Total urbanització: 4.719,00 m2
Projecte:  
Desembre 2014- Maig 2015
Execució:
prevista Setembre 2015
Promotor: 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Autor:
Ar47 estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:

Constructor: 
Port Narbonne SL
Fotografia:

El complex de Can Xarau, acull els principals equipaments esportius de Cerdanyola del Vallès: el pavelló, la piscina, el gimnàs, un seguit de pistes exteriors cobertes i descobertes, els frontons, pistes de tenis i, fins fa molt poc, el camp de futbol. Tot el conjunt conforma una gran illa d’equipaments, en un emplaçament estratègic dins la ciutat.
En la ubicació de l’antic camp de futbol s’ha construït un nou parc i una zona d’aparcament, que juntament amb la remodelació de tota la urbanització (objecte del projecte), han de transformar la illa. El complex té accés exterior des del Passeig del Pont (que ocupa la nova plaça), el carrer de Santa Anna (que conforma un xamfrà d’accés, on dóna l’antiga façana principal del Pavelló), i el primer tram del carrer Camèlies. En aquest tram nord, es produeix l’accés principal al complex, amb una gran plaça d’accés, mentre que el front sud queda tancat pel club de tennis.
La situació i l’accés als diferent equipaments que conformen el conjunt, no respon a cap organigrama preestablert, sinó que són fruit d’una concentració d’equipament esportius, construïts al llarg dels anys, que han anat ocupant tota l’illa. El projecte busca dotar tot el conjunt d’una major estructura, que faciliti la seva accessibilitat i potencií la connectivitat entre els diferents equipaments i la ciutat.
L’accés al complex es produeix principalment per la plaça central. Tot i així, la majoria de la gent que ve pel front nord-oest, accedeix pel petit passatge tangencial a la cara sud del Pavelló i el nou parc. Es genera així un diagrama de circulacions en forma de Y, amb la plaça i el passatge en la seva part superior, i l’eix longitudinal dels equipaments en la seva pota inferior. El projecte visualitza i potencia aquests tres eixos de circulacions, permetent ordenar i facilitar la comprensió de l’organització de tot el conjunt; on la plaça central, actuar com a porta d’accés i espai de relació, punt d’encontre i epicentre del complex.
La plaça s’organitza a partir de la creació de tres elements:

-Els passatges de comunicació perimetrals. Uns passatges clars i dinàmics, amb amplades i característiques diferents, segons les diferents categories de circulacions.

-Zona de relació central. Acotada i estàtica, la plaça es configura a partir d’una vegetació perimetral, situada en tres grans parterres verds, que la delimiten respecte el passatges perimetrals. De forma trapezoïdal, es tracta d’un espai totalment pla i lleugerament inclinat, sense obstacles, per tal de poder fer tot tipus d’activitats. El paviment, de peça de formigó prefabricat, destonificat de gran format, emfatitza la centralitat de la plaça. Tant la plaça com tot l’àmbit es resol topogràficament sense cap esglaó, per tal de facilitar-ne el seu ús, sobretot pensant que en l’hoquei amb patins, que és un dels esports amb més tradició a la ciutat.

-Parterres verds. Tres grans parterres verds, de formes i mides diferents, organitzen la plaça central. El primer parterre és un gran escocell quadrat, el segon, de forma rectangular, delimita la plaça amb el passatge superior de la boina i el tercer, és el de dimensions més grans. Aquest darrer té forma triangular, delimitant amb el passatge posterior de gimnàs. De forma atalussada esdevé la principal taca de color de la plaça, amb un nou arbrat que actua de fons de la plaça i la dota d’ombra els mesos de més calor.

L’ampliació del passatge d’accés lateral del pavelló, permet crear un nova connexió amb el parc.
Un cop definida la plaça d’accés i els passatges principals, la resta de la urbanització es resol amb paviment continu de formigó. El projecte també inclou altres petites actuacions com la reparació dels frontons i la pavimentació d’una de les pistes descobertes.
Per motius de pressupost i calendaris el projecte s’ha dividit en dues fases: la primera la plaça, que ja s’ha construït, mentre que la resta, es construirà el 2016.

Projectes

Tots