Projecte d’urbanització i pista esportiva a La Guinardera

Home
Projectes
Projecte d'urbanització i pista esportiva a La Guinardera

Projecte d’urbanització i pista esportiva a La Guinardera

Acabem de presentar el projecte d’urbanització d’una pista esportiva i aparcament a la Guinardera, barri de Santa Coloma de Gramenet. Es tracta d’una parcel.la sense urbanitzar, el projecte ha ampliat l’àmbit d’actuació per tal de plantejar  una proposta integral de tot  l’entorn, a partir d’una urbanització tova, que respecti el màxim les actuals traces d’aquest tros de muntanya, atrapada dins la ciutat. Hem comptat amb la col.laboració de l’estudi multidisciplinar de paissatgisme b-lap (Ana Quintana, Sergi Romero i Elisenda Lurbes).

Proposta general

noticies_milton_planta

Morfològicament les estratègies que configuren el projecte es basen en:

AIGUA I TOPOGRAFIA:

 L’àmbit no disposa de cap sistema de sanejament , i topogràficament és molt dificultós connectar a la xarxa actual Es proposa controlar l’aigua amb un doble sistema de filtració natural, sense sanejament, amb l’objectiu de:

• Controlar l’escorrentia deguda al fort pendent de l’emplaçament.

• Reduir la velocitat de l’aigua en els punts crítics i en les trobades entre materials

• Fomentar la filtració del terreny, apostant per paviment filtrants i creació de punts estratègics amb materials drenants per recollir les aigües de les zones pavimentades.

• Conduir i retenir, el major temps possible, l’aigua a les zones de plantacions com a sistema de “reg natural”, creant cunetes vegetals als finals dels talussos i terrasses.

• Realitzar un estudi molt acurat de tota la topografia existent, per tal d’utilitzar la microtopografia com a eina de treball per aconseguir els requeriments anteriors.

noticies_milton_aigua

MATERIALITAT

 Per tal de conservar el caràcter natural de l’emplaçament, es cerca una construcció tova  i el més natural possible, prioritzant els paviments tous (excepte en els usos esportius i en les rampes d’accés) amb l’objectiu de:

•Conservar la imatge semi urbana-naturalitzada actual, emfatitzada per la proximitat de la serralada litoral

• Recrear al màxim les condicions naturals, en quant comportament d’aigua, afavorint l’establiment de la vegetació

• Crear zones de transició material entre canvis de pendent sobtats (peus de rampa i caps/peus de talús)

• Cercar materials naturals, funcionals i durables, estudiant el tipus d’ús i la seva intensitat.

A part dels paviments, els altres dos elements constructius que configuren la proposta són: els murs de contenció i talussos, i les tanques i baranes.

noticies_milton_materials

VEGETACIÓ

La vegetació serà de caràcter mediterrani (habitat alzinar) i en combinació amb vegetació més ornamental, degut al caràcter mixta del lloc, cercant un diàleg amb la serra, però alhora utilitzant vegetació més ornamental, per donar qualitat d’espai urbà. Tot això en diferents estrats: tapissant, arbustiva i arbrat, amb l’objectiu de:

• Integració paisatgística degut a proximitat de la serra i recerca d’imatge d’espai públic natural-preurbà.

• Treballar l’estrat tapissant per tal de cobrir els talussos amb vinques i arbustives de solana

• Utilitzar les cunetes vegetals per plantar arbustiva port mitjà i horitzontal més ornamental

• Mantenir els xiprers singulars i utilitzar lledoners amb alguna alzina puntual en grups d’arbres, creant diferents atmosferes. Alhora utilitzar puntualment algun arbre ornamental que encaixi culturalment i es relacioni amb els espais annexes de les rampes mecàniques.

• Combinar arbrat i arbustiva així com les espècies concretes amb diferents ritmes de creixement per tal de garantir una qualitat vegetal i atmosfèrica en totes les fases del paisatge al llarg del temps.

noticies_milton-vegetal

ACCESSIBILITAT

Tant l’àmbit d’actuació, com tot el barri de la Guinardera, té molt pendent, dificultant l’accessibilitat a tot el conjunt. La proposta s’organitza a partir de dues grans terrasses: la de l’aparcament i la de la pista esportiva i zona de vianants. Una doble rampa connecta tot el conjunt. La primera, des del carrer Milton a l’aparcament, és de només d’un 10%, apta tant per a trànsit rodat com per a vianants. La segona, que connecta la zona esportiva i l’aparcament, té una pendent més pronunciada, d’un 13%, molt menor que la majoria de carrers del barri: L’accessibilitat d’aquest zona ve garantida per la seva connexió amb la plaça annexa.

Els punts principals són:

•Connexió de tot el conjunt a partir de rampes.

• Urbanitzar les terrasses de la zona esportiva, per tal connectar la pista amb la plaça, garantint l’accessibilitat a tot el conjunt.

• Retranquejar les terrasses per crear els futurs accessos des del carrer per a vianants.

• Garantir el correcte funcionament dels paviments tous i filtrants amb la col·locació de la geomalla.

noticies_milton_acc

www.ar47.net
About The Author

There are no comments yet, but you can be the firstLeave a Reply