Avís legal

Home
Avís legal

Les presents condicions regulen l’ús permès de la pàgina web de AR47 scclp amb domini www.ar47.net, amb domicili social al Passeig de Sant Joan 57, 2on 1ª amb CIF J63438170, amb telèfon 932450197 i adreça de correu electrònica ar47@ar47.net i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 40918, foli 105, full B 372694 , inscripció 1, a disposició de los usuaris de Internet. Per a qualsevol consulta o proposta, podeu contactar amb les nostres oficines.

Objecte
AR47 scclp, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment a les obligacions dispostes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web, respecte a quines són les condiciones d’ús de l’allotjament web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

AR47 SCP  es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi la obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, entenent-se com a suficient la publicació en el lloc web d’AR47 scclp.

Responsabilitat

AR47 scclp s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web d’AR47 scclp pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que son considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior y desapareixeran en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client es possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que AR47 scclp no pot controlar sempre els continguts introduïts per els tercers en els seus llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a dits continguts. En tot cas, AR47 SCP manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re direcció a dit lloc web, posant en coneixement de las autoritats competents el contingut en qüestió.

AR47 scclp no es fa responsable de la informació y continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en foros, chat’s. Generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent de la pàgina web de’AR47 scclp. No obstant i en compliment del que disposa l’ art. 11 y 16 de la LSSI-CE, AR47 scclp es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats y forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en els seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral o l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web

Aquest lloc web ha estat revisat i provat  que funcioni correctament. En principio, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies del año, 24 hores al dia. No obstant, AR47 scclp no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstancies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Protecció de dades personals

AR47 scclp es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garantitza el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter Personal (LOPD) y en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

Propietat Intel.lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i demés elements necessaris per el seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat d’AR47 scclp o en els seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la que foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas, de l’autorització escrita prèvia per part de AR47 scclp. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part d’AR47 scclp serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a AR47 scclp y que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte els mateixos. En tot cas, AR47 scclp té la autorització expressa i prèvia per part dels mateixos

AR47 scclp reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna d’AR47 scclp sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació por part del mateix.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podent fer-ho a través del correu electrònic ar47@ar47.net

LLei  Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu us als Jutjats i Tribunals de Barcelona.