Actuacions de millora a la granja de pollastre pota blava

Home
Actuacions de millora a la granja de pollastre pota blava

Actuacions de millora a la granja de pollastre pota blava

 

ar47_elprat_potablava_2

ar47_elprat_granja_pota_blava_4

ar47_elprat_granja_pota_blava_3

 

ar47_elprat_granja_pota_blava_5

 

ar47_elprat_granja_pota_blava_6

 

ar47_elprat_granja_pota_blava_7

 

ar47_elprat_granja_pota_blava_8

 

ar47_elprat_granja_pota_blava_9

 

ar47_elprat_granja_pota_blava10

 

ar47_elprat_granja_pota_blava11

 

ar47_elprat_granja_pota_blava12

 

ar47_elprat_granja_pota_blava13

 

ar47_elprat_granja_pota_blava14

 

Actuacions de millora a la granja de pollastre pota blava
El Prat de Llobregat

Superfície:
Ampliació coberts:                                752,08 m2
Reforma de coberts:                             118,35m2
Nous voladers:                                       1.739,93m2
Reforma urbanització:                         1.359,13m2
Projecte:
Març 2016 – Juny 2016
Execució:
Maig 2017-Març de 2018
Promotor:
Ajuntament del Prat de Llobregat
Autor:                                                             
Ar47 Estudi d’arquitectura
Constructor:   
Serveis Integrals 360 Plus S.L                                             
Infografies i maquetació 3D:
Gerard Izquierdo
Mónica Barrio

La Granja de Pollastres Pota Blava és una finca rústica on es cria la raça d’aviram “pota blava”, espècie autòctona del Baix Llobregat i, sobretot, del Prat. Aquests pollastres es crien a l’aire lliure i se’ls dóna una alimentació ecològica a base de productes naturals, prioritàriament blat de moro, pa amb segó i verd, sense antioxidants ni factors de creixement, ni grasses animals i amb un cicle de vida d’almenys 5 mesos.

Es proposa una sèrie de millores per tal d’acondicionar i ampliar l’hàbitat dels pollastres, així com d’urbanització per millorar les condicions de funcionament intern i manteniment.

Concretament, les actuacions que contempla el projecte són, la construcció dels coberts en els patis d’esbarjo de la nau d’engreix, la urbanització de la zona de pas adjacent a aquests, i la construcció d’un espai exterior de vol controlat de les aus.

La granja és un complex de varies naus que es troben en un entorn natural protegit, el delta del Llobregat, al costat del parc agrari i del canal que discorre al costat del parc fluvial del riu Llobregat. És una zona de pas d’aus migratòries i d’un alt nivell sonor degut a la seva proximitat amb l’aeroport.

De l’anàlisi de la finca de la Granja de pollastres, i de la utilització per part dels seus usuaris, sorgeixen unes necessitats que formarien part de les actuacions que millorarien el seu funcionament i l’activitat que s’hi desenvolupa. Aquestes necessitats les podríem sintetitzar en:

1.Protecció envers  la pluja
2.Protecció solar:
3.Protecció envers  de rosegadors i aus migratòries:

Com a resultat d’aquest anàlisi s’estableix la necessitat de la creació d’un pla que inclogui el total de la parcel.la i que serveixi de base per a futures actuacions de manteniment i conservació.
Pel que fa a l’àmbit concret de les actuacions que defineix aquesta proposta, la zona corresponent a la nau d’engreix i el seu carrer d’accés, en els seus patis d’esbarjo així com al gran tancat exterior les propostes del projecte es poden concretar en els següents punts:

A-CARRER D’ACCÉS A LES NAUS D’ENGREIX:
Els espais d’accés a les naus d’engreix proposem urbanitzar-los amb una secció de carrer mixta. Amb una pavimentació de formigó d’un pas de 5 metres adossat completament a les naus d’engreix, i la resta amb el terreny natural existent , on situen els passos a les portes de les naus de l’altre banda del carrer. Entremig de totes dues franges es disposa una rasa drenant de recollida d’aigües pluvials connectada al canal exterior.
La franja pavimentada permet garantir l’accessibilitat en cas de pluja i millorar del manteniment, alhora que recull l’aigua provinent de les cobertes i la condueix fins la rasa drenant La franja tova, situada al costat sud del carrer, ens permet recollir l’aigua de pluja de les cobertes infiltrant-la directament al terra, i disposar d’una línia d’arbrat de fulla perenne, que projectarà ombra a la zona de pas.

B-NAUS D’ENGREIX EXTERIORS:
Per les naus exteriors d’engreix plantegem una nova envoltant . Aquesta nova envoltant està formada per una nova coberta aïllada del mateix color i tipus que la existent, amb la pendent en la mateixa direcció però més suau, per tal de protegir del sol i la pluja aquests espais i conduir l’aigua de la totalitat de la coberta al paviment exterior. I un nou tancament format per la estructura de suport de la nova coberta, un nou tancament de malla, evitant la entrada d’altres aus, i la disposició dels tendals existents agafats a la nova estructura que protegirà del vent els espais interiors.
Formant part d’aquest nous tancament es disposarà un muret de separació amb el carrer, que farà les funcions de base dels nous pilars, només interromput per les portes d’accés on es disposaran embornals de recollida d’aigües de neteja. Aquest embornals es connectaran a una xarxa de sanejament independent directament connectada a la fosa de recollida.

C-NAUS ENGREIX:
A la coberta de la nau existent plantegem la obertura d’un lluernari central en el punt més alt de la coberta, orientat a la vessant nord. Aquest nou lluernari permetrà la il·luminació de la zona central, donat que amb les noves cobertes laterals la distància a la façana il·luminada és molt més gran, i millorarà les condicions de confort de la nau, ja que permetrà la ventilació de les capes més calentes d’aire de la nau. A més per millorar la ventilació creuada plantegem obrir la part alta del mur de separació central de la nau.

D-PATI EXTERIOR D’ESBARJO:
Proposem la construcció d’un volador per als patis exteriors de sortida de les aus. Amb estructura modular horitzontal, que permeti una implantació progressiva, de fàcil muntatge, ordenada segons l’estructura interior de la nau, amb malla de tela que eviti l’entrada d’aus alienes. Completada aquesta amb tela d’ombratge (del tipus camuflatge) per definir zones ombrejades que permetin la sortida de les aus també a les hores de més insolació. Aquesta nova instal·lació serà un nou element de definició del paisatge, que definirà una nova façana, tant des de la esplanada d’accés, com des de l’aire.

 

Projectes

Tots