Can Puigjaner

Home
Can Puigjaner

Can Puigjaner

1-rehabilitacion-estructura-patrimonial

2-patrimoni-estructural-rehabilitacio-ar47

3-consolidació-estructural-arquitectura

4-ar47-consolidacion-estructural-adecuacion-puigjaner

5-ar47-seccio-rehabilitacio-patrimoni-olesa-puigjaner

6-ar47-seccion-detalle-constructivo-adecuacion-estructural-patrimonio

7-ar47-seccio-detall-constructiu-adecuacio-estructural-patrimoni

08-ar47-estat-actual-exterior-consolidació-rehabilitacio-patrimoni

09-fachada-patio-ar47-patrimonio-olesa-de-montserrat

10-ar47-estat-actual-consolidacion-rehabilitacion-patrimonio

11-ar47-estructura-fusta-adequació-patrimoni

12-ar47-estructura-madera-adecuacion-patrimonio

Conservació de Can Puigjaner
Carrer Santa Oliva 6, Olesa de Montserrat

 
Superfície:
Interior : 524,59m²
Exterior: 751,81 m²
Total: 1276,40m²
Projecte: 
Març 2018
Promotor: 
Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Imatges:
Marina Vila i Aleix Subirà
Fotografia:
Gerard Izquierdo

Can Puigjaner és una casa pairal ubicada al municipi d’Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat. El complex original, en data dels segles XV i XVI, està compost per tres edificis, el principal, actualment en obres. Tots tres, comunicats a través d’un espai de pati interior, són propietat de l’Ajuntament d‘Olesa.
El projecte fa referència a l’edifici situat al número 6 del carrer Santa Oliva, i té com a objecte la rehabilitació i adequació de la planta baixa i primera, i el pati interior comú del complex, a nivell de consolidació estructural, per a deixar l’edifici preparat i dotar-lo d’ús públic en un futur: un espai expositiu, acompanyat d’un alberg i uns espais comunitaris.
L’edifici està format per quatre volums perfectament diferenciats. El primer, accés principal del conjunt, està constituït per una única crugia entre mitgeres i d’estructura de murs de càrrega de tàpia, que conformen tres plantes interiors. En planta baixa trobem un tram de volta de canó rebaixada de rajola ceràmica, mentre que a nivells superiors estructura de bigues de fusta. Tot ell acabat amb una coberta a dues aigües. El següent volum està compost d’una única planta. Aquest està dividit en dues estances a partir d’una successió d’arcades de mig punt d’obra ceràmica massissa i coberta inclinada a dues aigües. El tercer volum, el qual queda decalat respecte els cossos anteriors degut a la seva amplada, està compost per dues plantes de gran alçada interior i murs de pedra i/o maó sense revestir. L’últim cos, una construcció a cavall entre l’edifici principal de Can Puigjaner i l’immoble veí contigu, és una nau perpendicular a la finca formada per una única planta coberta de dues voltes de canó rebaixada amb acabat arrebossat. La falta de manteniment i el pas del temps han fet que l’edifici hagi arribat a l’estat ruïnós en alguns punts.
El projecte planteja treballar en la conservació de tot el que estigui en bon estat i sigui perdurable en el temps, eliminant tots els elements en estat de ruïna, i reforçant tot element estructural a preservar, com bigues de fusta d’entre plantes i volta de canó rebaixada (l’element característic de la finca). Com a punt inicial del projecte, s’habilitarà tot un paviment uniforme i unitari mitjançant una solera de formigó armat i es crearà una nova estructura metàl·lica, de fàcil i ràpid muntatge, en el volum A. Es rehabilitaran les cobertes dels volums B i C, a partir d’una substitució d’elements estructurals i d’impermeabilització, creant alhora una nova entrada de llum zenital al llarg de l’espai, actualment massa fosc, que composa el volum B. Al mateix temps, es consolidarà la coberta del volum D amb una transformació quasi total de la volta de canó existent. La nostra intenció és per tant, adequar aquests espais explotant el seu propi valor constructiu, eliminant les deficiències que presenten actualment i permetre així el seu ús posterior fins a la seva determinació.

Projectes

Tots