Concurs a Sant Pasqual

Home
Concurs a Sant Pasqual

Concurs a Sant Pasqual

LAYOUT A3.indd

LAYOUT A3.indd

 

Layout1

 

Layout1

 

Layout1

 

CONCURS D’IDEES PER A L’ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DE SANT PASQUAL A SANTA COLOMA DE GRAMENET
Santa Coloma Gramenet

Superfície:    
Espai públic:             3.120 m²
Habitatge                    7.911m²
Equipament                2.001 m²
Aparcament               2.961 m²
Total m2 sostre        10.742 m²
Data concurs:
Gener-Març 2017
Convocant:
IMPSOL Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Autor:  
Ar47 estudi d’arquitectura, BCQ Arquitectura Barcelona i Territoris XLM
Imatges
BCQ

El barri de Fondo de Santa Coloma de Gramenet, un barri construït durant els anys cinquanta i seixanta del segle XX sobre un espai geogràfic fronterer entre els municipis de Santa Coloma de Gramenet i Badalona que en la dècada de 1950 va sofrir un creixement descontrolat que es tradueix avui dia en un barri d’alta densitat residencial.

L’estructura urbana es configura a través de la topografia preexistent, amb un gran desnivell i amb forta pendent de la rasant del terreny, fet que genera problemes pel que fa a la mobilitat i accessibilitat per a vianants.

Des de les administracions, es vol millorar les condicions d’habitabilitat urbana del barri a través de la millora de la vialitat i l’espai públic, per això convoca un concurs d’idees del sector de Sant Pascual, el tram final de l’eix Bruc.

Es vol aconseguir l’obtenció de nous espais lliures públics per a serveis i equipaments, amb solucions per obtenir un major esponjament i permeabilitat per mitjà d’una gran plaça oberta al barri, que alhora resolgui la diferència de cota. Aquest espai ha de ser un lloc que recusi el barri facilitant la mobilitat generant fluïdesa i continuïtat en l’espai públic  i que ofereixi un espai de relació amb diferents usos i incorporant un centre comercial. Pel que fa a l’edificació es plantegen solucions formals mixtes de blocs que sàpiguen re configurar un espai resultant a partir de les preexistències del lloc.

Una ordenació a mode de blocs de tester que es recolzen als edificis existents per a crear un espai central que afavoreixi les circulacions per vianants amb el màxim aprofitament del sòl i del subsòl i minimitzant els elements de mobilitat mecànica.

Aquest concurs ens dóna la oportunitat de formar un equip multidisciplinari i col·laborar amb els despatxos d’arquitectura BCQ Arquitectura Barcelona i Territoris XLM.

La proposta que plantegem parteix d’uns principis bàsics d’implantació que s’incorporen al projecte des de l’inici per tal de donar resposta a les premisses del concurs.

  1. Creació d’un “saló verd” al final de l’eix Bruc, un gran espai de continuïtat i articulació amb Badalona, que facilita l’accessibilitat del barri per mitjà de rampes que discorren enmig de zones verdes que fan més agradable el recorregut i permeten incorporar espai tous enmig d’un barri d’alta densitat.
  1. Una nova plaça de referència al barri, un lloc d’intercanvi social per millorar la qualitat urbana
  1. Comerç i equipaments en les plantes baixes, un nou pol d’activitat per dinamitzar la vida al barri.
  1. Respectar la morfologia de l’illa, granulometria i alçades edificatòries, com a valors d’identitat, adaptant-los a partir de la seva articulació a aquest nou “saló verd”

La adaptació topogràfica, és l’objectiu assolit per mitjà de la creació de tres plataformes que coincideixen amb els tres nivells d’accessos a les edificacions, i per tant millorant l’accessibilitat des de l’espai públic als habitatges i relacionant les plantes baixes directament amb aquest.

Aquestes tres plataformes, generen entre elles els espais verds a través dels quals es fa la connexió entre els diferents nivells amb un recorregut adaptat i que cus les plantes baixes i les relaciona directament amb les zones verdes que permeten la plantació d’arbres i per tant la creació de zones d’ombra on els veïns es poden relacionar de manera més confortable.

Aquests nous espais exteriors limiten amb l’edificació existent per mitjà d’una nova edificació que defineix de manera continua  la planta baixa, a través de sòcols comuns que permeten la ubicació de locals i equipaments i ofereixen una imatge de continuïtat però que a la planta primera es separa per tal de generar la imatge de blocs independents permetent per tant augmentar la superfície de la façana. Gràcies a això és possible la permeabilitat transversal respecte el carrer i es permet la ventilació creuada a quatre vents en l’habitatge. L’estratègica posició de les sales d’estar en cantonada, dominant en alçada l’espai exterior i gaudint-ne a nivell de vistes permet incorporar-lo en certa manera en l’interior dels habitatges

Projectes

Tots