Cooperativa

Home
Cooperativa

Cooperativa

2_AR47_coop_02A

3_AR47_coop_04B

4_AR47_coop_23B

5_AR47_coop_08A

6_AR47_coop_12

7_AR47_19B

8_AR47_coop_55

9_AR47_coop_17-37

10_AR47_coop_34

11_AR47_coop_27

AR47_Coop_AV-2_web

 

 

Remodelació dels espais urbans del Barri de la Ciutat Cooperativa. Fase 1
c. Antoni Pujades/ c. Eduard Tolrà / c. L. Companys

Superfície:
8.400m2/4.125m2/1.260m2
Avantprojecte:
Octubre 2010
Projecte:
Fase 1.1:  Febrer 2011- Abril 2011
Fase 1.2: Febrer 2013-Juliol 2013
Execució: 
Fase 1.1: Gener 2013- Abril 2013
Fase 1.2.a: Març 2014-Juliol 2014
Fase 1.2.b: Febrer 2015-Juliol 2015
Fase 1.2.c: Setembre 2015-Febrer 2016
Promotor: 
AMB – Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
ETOP :
Núria Herrero
Constructor:
Fase 1.1 Obres i Serveis Roig SL
Fase 1.2 Coressa SA
Fotografies: 
Josep Casanovas

 

Projecte de remodelació integral de tota la urbanització del barri de Ciutat Cooperativa, un petit polígon de blocs d’habitatges dels anys 60, situat al nord de Sant Boi de Llobregat. Tot el conjunt, tant a nivell d’edificació com de la urbanització, té una imatge molt unitària amb una gran identitat veïnal.

A partir d’uns Estudis Previs, realitzats per l’AMB, s’estableixen els criteris bàsics d’intervenció, dividint el barri en diferents àmbits i fases. En aquests darrers sis anys, hem anat desenvolupant i construint el primer àmbit d’actuació, dividit en quatre fases d’obra (una per any).

El barri s’estructura a partir d’una rambla central i un conjunt de passatges transversals, molts d’ells de vianants. El principal problema que presenten aquests passatges, són unes grans jardineres d’obra sobre elevades, situades enmig dels passatges, que dificulten les relacions entre els diferents blocs. Aquests circulacions, és veuen més ofegades degut a la paulatina col·locació d’ascensors exteriors als blocs d’habitatge.

Els criteris principals són: establir un ordre intern d’actuació que doni resposta a les diferents necessitats, crear un barri adaptat que prioritzi els vianants, on es potenciï la convivència i l’ús dels espais exteriors, amb una mobilitat més senzilla. Un barri més amable i acollidor, sense barreres arquitectòniques i amb millors condicions d’accessibilitat, que mantingui l’ideari comunitari del barri, .

L’àmbit d’actuació és la primera illa d’habitatges formada pels quatre blocs, tres transversals i un horitzontal tancant el conjunt per la part superior. Aquest conjunt, conforma una macro-illa , on les circulacions viàries són exteriors, generant un entorn per vianants, amb una urbanització de secció única que permeti la màxima fluïdesa i relació de tot el conjunt.

Una de les apostes de la proposta és reforçar el caràcter vertebrador i d’eix principal del carrer Eduard Toldrà, cercant una millor relació amb tots els passatges perpendiculars. L’estructura actual d’aquest carrer és de rambla central amb carrils a banda i banda. La proposta planteja deixar només un carril de circulació al costat sud i convertir el del costat nord en un carril de servei d’accés restringit per afavorir la relació amb els passatges de la banda nord (on es troba la Fase 1).

Els passatges es resolen amb un únic pla inclinat, amb una rigola descentrada, tangencial als ascensors dels blocs, situats a la cara est. A partir del nou pla pavimentat, s’enderrocaran les  jardineres elevades, realitzant una selecció de l’arbrat existent, per tal de conservar les palmeres i les tipuanes més grans. Es construeixen unes grans jardineres elevades de màxim 4×4 metres d’acer corten que han de garantir la correcte supervivència dels arbres existents. Les jardineres  portaran incorporat en algun dels seus costats un banc de fusta.

El paviment de lloses prefabricades de formigó destonificat, el nou arbrat i la il·luminació amb unes lluminàries de leds, els bancs i les pilones són els elements que configuren els passatges. Tots aquests elements seran els que es repetiran en els pròxims passatges, per tal de donar una imatge unitària a totes les actuacions del barri.

Projectes

Tots