Espais urbans de Ciutat Cooperativa

Home
Espais urbans de Ciutat Cooperativa

Espais urbans de Ciutat Cooperativa

COOPERATIVA2

COOPERATIVA03

COOPERATIVA5

COOPERATIVA6

COOPERATIVA7

COOPERATIVA8

COOPERATIVA9

COOPERATIVA10

COOPERATIVA11

COOPERATIVA13

COOPERATIVA14

COOPERATIVA15

COOPERATIVA16

 

 

COOPERATIVA3

 

 

COOPERATIVA4

 

 

COOPERATIVA5_PLANTA

 

COOPERATIVA6_VISTA

 

 

COOPERATIVA7_DETALL

 

COOPERATIVA8_EA

Remodelació dels espais urbans del Barri de la Ciutat Cooperativa. Fase 1

c. Antoni Pujades/ c. Eduard Tolrà / c. L. Companys

Superfície:
8.400m2/4.125m2/1.260m2
Avantprojecte:
Octubre 2010
Projecte 1a Fase:
Febrer 2011- Abril 2011
Execució 1a Fase: 
Gener 2013- Abril 2013
Resta Executiu: 
Febrer 2013-Juliol 2013
Promotor: 
AMB – Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
ETOP 1a Fase:
Núria Herrero
Constructor 1a fase:
Obres i Serveis Roig SL
Fotografies: 
Josep Casanovas

Aquesta obra és la primera actuació de la remodelació de tota la urbanització del barri de Ciutat Cooperativa, un petit polígon de blocs d’habitatges dels anys 60, situat al nord de Sant Boi de Llobregat. Tot el conjunt, tant a nivell d’edificació com de la urbanització, té una imatge molt unitària amb una gran identitat veïnal. El barri s’estructura a partir d’una rambla central i un conjunt de passatges transversals, molts d’ells de vianants. El principal problema que presenten aquests passatges, és la desestructuració del conjunt, amb unes grans jardineres d’obra elevades, situades enmig dels passatges que dificulten les relacions entre els diferents blocs. Aquests circulacions, és veuen més ofegades degut a la paulatina col·locació d’ascensors exteriors als blocs d’habitatge.

 A partir d’un avantprojecte previ, es van definir els criteris d’actuació de tot el conjunt, que eren establir un ordre intern d’actuació per tal de donar resposta a les diferents necessitats, mantenint l’ideari comunitari que va permetre la construcció d’aquest barri. Els criteris principals són: crear un barri més ben adaptat per al pas de vianants i amb una mobilitat més senzilla, un barri més amable i acollidor, sense barreres arquitectòniques a la via pública i amb millors condicions d’accessibilitat .

 La proposta d’intervenció general estableix uns nous criteris de mobilitat per tal d’afavorir la circulació dels vianants en tot el conjunt, això es fa mitjançant una urbanització de secció única que suprimeix totes les barreres arquitectòniques i permet la màxima fluïdesa i relació de tot el conjunt.

 Aquest primer passatge reformat seguirà doncs, aquestes directrius generals, amb el fet diferencial que hi ha un carril rodat d’asfalt a la part central , separat, per dues mestres longitudinals amb una filera de pilones col·locades sobre les rigoles longitudinals, de la zona de vianants. Per tal de poder donar una bona amplada a les dues voreres, el carril rodat s’ha de desplaçar, de manera que els arbres existents no es poden conservar. L’enderroc de les jardineres existents sobreelevades permet substituir-les directament per una nova alineació d’arbres amb uns grans escocell, alliberant les voreres d’obstacles en la seva part central .

 El paviment de lloses prefabricades de formigó destonificat, el nou arbrat i la il.luminació amb unes lluminàries de leds, els bancs i les pilones són els elements que configuren aquest petit passatge. Tots aquests elements seran els que es repetiran en els pròxims passatges, per tal de donar una imatge unitària a totes les actuacions del barri.

Projectes

Tots