Reurbanització de la Plaça Goya

Home
Reurbanització de la Plaça Goya

Reurbanització de la Plaça Goya

01_CERDANYOLA PÇA GOYA_05_mod

02_CERDANYOLA PÇA GOYA_22_mod

03_CERDANYOLA PÇA GOYA 51_mod

04_CERDANYOLA PÇA GOYA_45_mod

05_CERDANYOLA PÇA GOYA_19b_mod

06_CERDANYOLA PÇA GOYA_29+30b_mod

07_CERDANYOLA PÇA GOYA_42_mod

08_CERDANYOLA PÇA GOYA_36_mod

09_CERDANYOLA PÇA GOYA_41_mod

10_CERDANYOLA PÇA GOYA_32+34b_mod

11_CERDANYOLA PÇA GOYA_13_mod

12_CERDANYOLA PÇA GOYA_27_mod

13_CERDANYOLA PÇA GOYA_10b_mod

14_CERDANYOLA PÇA GOYA_02b+16_mod

15_CERDANYOLA PÇA GOYA_06_mod

16_IMG_1297_BN

17_PE-0.1.SITUACIO ORTOFOTO_30000

18__PE-0.2.SITUACIO PLANOL_10000

19_PE-0.4.EMPLAÇAMENT-AVANTPROJECTE_1500

22_PE-1.1.2.PLANTA PROPOSTA_500

23_PE-2.1.SECCIO TIPUS 1_100

Reurbanització de la PLAÇA GOYA

Cerdanyola del Vallès, barri de Fontetes

Superfície:
6.008 m²
Projecte:
Maig 2018-Juliol 2018
Execució: (obra)
Juliol 2019–Març 2020
Promotor: 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Autor:
UTE Jorge Carlos Sorkau Casanova, ar47 Estudi d’arquitectura
Paisatgisme: 
B-LAP Elisenda Lurbes Soriano
Instal·lacions:
VOLUMS
Constructor:
ROGASA
Enginyeria:
AJ TECNICS Alex Castillo
Fotografia:
Josep Casanova
Col·laboradors:
Daniel Meseguer Carceller
Francesc Gené Camats

El barri de Fontetes, tot i la seva posició privilegiada al centre de la població, es troba aïllat respecte la ciutat degut a la seva configuració. La majoria dels seus límits són impermeables, la qual cosa dificulta la inclusió d’aquest teixit dins les activitats cèntriques de la ciutat. Tot i així disposa de gran activitat comercial, sobretot gràcies al Mercat de Les Fontetes, principal motor del barri.

L’edificació del barri està constituïda majoritàriament per blocs aïllats d’una elevada densitat i amb una relació de contacte tangencial amb l’espai públic que els envolta. Edificis amb moltes plantes, habitatges petits i de qualitat constructiva dubtosa.

El barri té moltes deficiències a nivell d’accessibilitat, tant d’accés als edificis com de circulacions a nivell de carrer amb barreres arquitectòniques que apareixen de forma sistemàtica en tot el barri.

Les places es converteixen en zona de relació i són les zones en les quals apareixen les plantacions d’arbrat.

Redactem un Avantprojecte per a la reurbanització de l’espai públic del barri, que recull la detecció de problemàtiques i el seu anàlisi. En ell es proposen i planifiquen una sèrie d’actuacions per millorar les condicions generals del barri, que es resumirien en els següents objectius: millorar la connectivitat del barri amb els teixits immediats, implantar models de pacificació rodada, augmentar l’espai per la circulació dels vianants, activar i dinamitzar els espais més degradats i naturalitzar el barri.

Com a resultat d’aquest anàlisi, es redacta el projecte d’una de les àrees definides en aquest: la PLAÇA GOYA i el carrer de Goya, ja que té una posició central dins del barri de Les Fontetes i també molta potencialitat com a element revitalitzador de l’activitat del barri.

Un espai en L d’uns 6.000m² situada entre tres blocs d´habitatges de 8 plantes. Era una plaça plana amb plataforma pavimentada i parterres elevats plantats, que feien que fos un espai amb moltes zones d’estada amb presència baixa de vehicles, carrils de servei per als veïns i una bossa d’aparcament tocant al carrer de la Pineda-Ronda de Cerdanyola.

El projecte consolida aquest espai com a peça central de l’eix horitzontal cívic-comercial d’organització interna del barri, per tant, vol ser un espai de prioritat per vianants amb secció única, on a partir del canvi de rasant es connecten, sense barreres arquitectòniques, els carrers adjacents  potenciant que l’activitat cívica i comercial es prolongui sobre aquest eix, i cap al oest del barri.

A la part superior es situa l’espai verd del barri  amb una plataforma tova de secció única a cota de la edificació perimetral que ha de permetre l’ús cívic des dels locals de planta baixa i es planteja l’eliminació i redisseny de les jardineres perimetrals mantenint part de la vegetació existent, però permetent la màxima accessibilitat.

La nova secció permet l’augment de paviment drenant, la disposició de nou arbrat, mobiliari, il·luminació perimetral, zones de jocs infantils i reserves destinades a ús comercial del espai públic.

A la part nord d’aquest espai per tal de separar visual i acústicament de la rotonda de la Ronda de Cerdanyola, es disposa un conjunt de jardineres inclinades més altes, que fan de barrera i alhora projecten la visió cap al Parc del Turonet. Aquestes jardineres van acompanyades d’un escenari que permet espectacles de petit format per a activitats de barri.

Projectes

Tots