Sistema constructiu

Home
Sistema constructiu

ar47_autopromoción_madera_clt

En els darrers anys, s’ha vist un progrés en la construcció a nivell europeu cap unes prestacions i coeficients de sostenibilitat molt superiors. En aquest context, l’avanç (o el redescobriment) de la construcció de fusta a base de solucions industrialitzades, com la fusta contralaminada, o els panells d’entramat lleuger, suposa una revolució ja que combina totes les virtuts mediambientals de la construcció en fusta i totes les avantatges de la construcció prefabricada en sec. Voldríem participar a divulgar i aprofundir aquest procés innovador amb la insipient industria local orientada a aquesta nova sensibilitat.

La fusta permet reduir les emissions de CO2 en totes les fases del cicle de vida d’un edifici. La fusta és un material renovable i durant la seva creació absorbeix grans quantitats de CO2. S’entén per tant, que com a material de construcció actua com a emmagatzemador de CO2 . L’energia gris necessària per a la producció (collita, manipulació, transport, acoblament) és molt menor que la majoria de materials de construcció. La fusta és un material durable i de baixa transmitància tèrmica, el que redueix els costos de manteniment i facilita reduir les pèrdues calorífiques per ponts tèrmics. Finalment és un material de fàcil desmuntatge i reciclatge.

La fusta contralaminada i les tècniques de manipulació basades en el control numèric, amb les tècniques modernes d’unió i la planificació integrada permeten escurçar els temps de posada en obra i garantir uns nivells de precisió i qualitat molt alts i constants. A més, permet l’estandardització dels elements, la qual cosa es tradueix en reducció de costos i simplificació de l’execució.

https://www.youtube.com/watch?v=79UIM8feDMc&feature=youtu.be