Espais exteriors interior Illa Escorial

Home
Espais exteriors interior Illa Escorial

Espais exteriors interior Illa Escorial

ESCORIAL_2

ESCORIAL_3

ESCORIAL_7

ESCORIAL_9

ESCORIAL_6_ar47

ESCORIAL_7_ar47

ESCORIAL_8_ar47

ESCORIAL_9_ar47

 

ar47_urban_escorial_001

ar47_urban_escorial_003

ar47_urban_escorial_024

escorial_obra1

escorial_obra2

escorial_obra3

escorial_obra4

escorial_obra_5_ar47

 

 

ESCORIAL_10_ar47

 

ESCORIAL_13

 

Proposta-final-Planta-Fase-3

 

ESCORIAL_14_S1_ar47

 

 

ESCORIAL_15_S2_ar47

secció-B

ESCORIAL_16_scons_ar47

ESCORIAL_llegenda

 

Layout1

ESCORIAL_20_ar47

Reforma dels espais exteriors de l’interior d’illa 
c. Legalitat 50, Escorial 50, Alegre de Dalt 25, Barcelona

Superfície:
4681,90 m2
Avantprojecte:
maig 2010
Projecte 1a Fase:
juny 2010-juliol 2011
Execució 1a Fase: 
març 2012- novembre 2012
Projecte 2a Fase:
novembre 2012-març 2013
Execució 2a Fase:
agost 2013- març 2014
Projecte 3a Fase:
abril 2014-novembre 2014
Execució 3a Fase:
juny 2016-gener 2017
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Promotor:
Comunitat de propietaris del Grup inmobiliari Escorial
Constructor:
Maheco sl
Fotografia:
Lluis Bernat_ 4Photos
Ferran Badell (obra)

 

Es tracta de la rehabilitació dels espais exteriors del complex d’habitatges realitzat entre els anys 1955 i 1962. Obra dels arquitectes J. Alemany, O. Bohigas, J.M. Martorell, F. Mitjans, J.M. Ribas i M. Ribas, el Grup Immobiliari Escorial, forma part del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat. En aquest projecte, es planteja, per primer cop a Barcelona, quatre blocs d’habitatge de poca profunditat, sense patis interiors, com a alternativa a l’illa tancada de l’Eixample. Aquesta solució permet: bon assolellament per a tots els habitatges i l’obtenció  de grans superfícies d’espai lliure per esbarjo, en la que destaca la gran plaça central. Aquesta fou modificada posteriorment (al 1962),quan es va construir un aparcament soterrat. Originàriament aquesta plaça era de sauló i conservava arbrat de l’antiga masia.

L’any 2009 Se’ns encarrega la remodelació unitària del conjunt de tots els espais exteriors de l’Illa, degut a l’embergadura del projecte, el gran nombre de veïns afectats, els terminis dels condicionants econòmics, fa que es faci en vàries fases, prioritzant la més urgent, la reparació de la la coberta de l’aparcament, que té greus problemes de filtracions d’aigua.

La proposta d’actuació es planteja a partir d’un curós treball de conservació del conjunt, respectant l’organització original de les diferents zones i els seus criteris compositius i constructius. En aquesta línia de treball s’intenta mantenir l’esperit del projecte original, alhora que adequar-lo a les exigències actuals.

Tots aquests treballs s’han anat fent pas a pas en diferents fases durant els següents anys:

La primera fase i més urgent, demanava solucionar els problemes d’inundacions i filtracions d’aigua degut el mal estat de la coberta de l’aparcament. Aquesta necessitat permet la possibilitat de realitzar un nou disseny de la plaça central, integrant-la de nou dins el complex, i recuperant l’esperit original, ja que no formava part del disseny inicial de MBM

Els treballs van començar pel desmuntatge de  la plaça i jardineres situades sobre l’aparcament, per tal de refer la impermeabilització de la coberta i poder observar el danys estructurals que s’havien ocasionat al llarg dels anys i reparant-los en aquelles parts malmeses. Es col·loca un nou paviment  natural de terra consolidada amb un acabat superficial de sorra solta, per recuperar la imatge de l’antiga plaça de sauló, prèvia a la construcció de l’aparcament soterrat que l’havia convertit en una plaça dura de ciment.

Es modifica la disposició de les jardineres i les escales, on s’organitza una ampla escala central, ben relacionada amb l’eix longitudinal del conjunt i una segona escala, de menors dimensions, adjacent al bloc de La Caixa. A cada costat es situen dues grans jardineres, de mides i proporcions més en consonància amb les de la resta del conjunt. També es la rampa, el primer tram, es fa  nou i de més amplada (fins el mur de tancament), per tal d’evitar racons i facilitar-ne la seva construcció. En la resta de trams, es conservarà tant l’estructura metàl·lica com la llosa de formigó.

En la segona fase s’ha rehabilitat el front amb el carrer Escorial, que té un caràcter molt públic, de vestibul exterior d’accés a la torre d’habitatges tant característica del conjunt.

En aquest àmbit destaquen dos grans parterres amb frondosa vegetació i grans palmeres, situades en jardineres sobre elevades de formigó, que es trobaven totalment esquerdades. Es reparen les jardineres i es forren amb xapa corten, que actua com acabat i encamisat de les mateixes. S’introdueix una rampa en l’escala principal, i s’endrecen totes les petites jardineres. En aquest espai també  hi ha  la rampa d’accés rodat a l’aparcament (també amb problemes de filtracions).

En aquesta fase es solucionen els greus problemes d’accessibilitat dels habitatges des del carrer d’Alegre de Dalt, i es porta a terme el nou tancat de les zones exteriors, de més alçada que l’existent,  respecte el carrer, per demanda dels veïns que patien de greus problemes de vandalisme, comportaments incívics i manca de privacitat.

En la tercera fase es du a terme la remodelació de la resta de d’espais exteriors, que són la zona d’estada continua a l’espai central, els dos passatges que donen sortida des del carrer Fraternitat i es completa la jardineria del front del carrer d’Alegre de Dalt.

Les actuacions donen resposta a temes d’accessibilitat, construint rampes quan és necessari i refent  les escales per tal de facilitar les circulacions dintre el complex i en l’accés als habitatges.

En tot el conjunt s’han seguit els mateixos criteris pel que fa a la jardineria, il.luminació i pavimentació del conjunt.

Pel que fa a la jardineria, els arbrats es conserven en la mesura del possible, es replanten aquells arbres que falten i es planten de nous quan es considera oportú.

El criteri general per a la resta de vegetació, especialment l’arbustiva, és la neteja de tots els parterres, i nova plantació amb espècies més adients per cada lloc i amb un baix manteniment.

La il·luminació es fa tota nova, a partir de bàculs amb esferes, com els originals. Els bancs i papereres, seran tots nous, i s’nstal·la reg automàtic a totes les jardinere i parterres.

A nivell de paviments es proposa refer-ho tot, degut al seu actual envelliment, seguint l’actual disseny de peces de terratzo i mantenint zones de paviment tou de sauló.

Projectes

Tots