Espais exteriors interior Illa Escorial

Home
Espais exteriors interior Illa Escorial

Espais exteriors interior Illa Escorial

ESCORIAL_2

ESCORIAL_3

ESCORIAL_7

ESCORIAL_9

ESCORIAL_6_ar47

ESCORIAL_7_ar47

ESCORIAL_8_ar47

ESCORIAL_9_ar47

escorial_obra1

escorial_obra2

escorial_obra3

escorial_obra4

escorial_obra_5_ar47

 

 

ESCORIAL_10_ar47

 

ESCORIAL_13

 

ESCORIAL_12_ar47

 

ESCORIAL_13_ar47

 

ESCORIAL_14_S1_ar47

 

ESCORIAL_15_S2_ar47

 

ESCORIAL_16_scons_ar47

ESCORIAL_llegenda

ESCORIAL_20_ar47

Reforma dels espais exteriors de l’interior d’illa 
c. Legalitat 50, Escorial 50, Alegre de Dalt 25, Barcelona

Superfície:
4681,90 m2
Avantprojecte:
Maig 2010
Projecte 1a Fase:
Juny 2010-Juliol 2011
Execució 1a Fase: 
Març 2012- Novembre 2012
Projecte 2a Fase:
Novembre 2012-Març 2013
Execució 2a Fase:
Agost 2013- Març 2014
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Promotor: 
Comunitat de propietaris del Grup inmobiliari Escorial
Constructor 1ª i 2ª fase: 
Maheco sl
Fotografia:
Lluis Bernat
Ferran Badell (obra)

 

Es tracta de la rehabilitació dels espais exteriors del complex d’habitatges realitzat entre els anys 1955 i 1962. Obra dels arquitectes J. Alemany, O. Bohigas, J.M. Martorell, F. Mitjans, J.M. Ribas i M. Ribas, el Grup Immobiliari Escorial, forma part del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat. En aquest projecte, es planteja, per primer cop a Barcelona, quatre blocs d’habitatge de poca profunditat, sense patis interiors, com a alternativa a l’illa tancada de l’Eixample. Aquesta solució permet: bon assolejament per a tots els habitatges i l’obtenció  de grans superfícies d’espai lliure per esbarjo, en la que destaca la gran plaça central. Aquesta fou modificada posteriorment (al 1962),quan es va construir un aparcament soterrat. Originàriament aquesta plaça era de sauló i conservava arbrat de l’antiga masia.

Se’ns encarrega la remodelació unitària del conjunt de tots els espais exteriors de l’Illa, a realitzar en vàries fases, la primera de les quals és la coberta de l’aparcament, que té greus problemes de filtracions d’aigua.

La proposta d’actuació es planteja a partir d’un curós treball de conservació del conjunt, respectant l’organització original de les diferents zones i els seus criteris compositius i constructius. En aquesta línia de treball s’intenta mantenir l’esperit del projecte original, alhora que adequar-lo a les exigències actuals.

La necessitat de refer tota la coberta, permet la possibilitat de realitzar un nou disseny de la plaça central, integrant-la de nou dins el complex, ja que no forma part del projecte original (que és el que es troba catalogat).

S’han realitzat les dues primeres fases de l’obra, que corresponen a les zones on hi ha l’aparcament soterrat. Actualment estem realitzant el projecte de la tercera fase, que comprèn la resta d’àmbits que formen el conjunt.

En la primera fase es desmunta tota la plaça i jardineres situades sobre l’aparcament, per tal de refer tota la impermeabilització de la coberta i poder observar el danys estructurals que es pugin haver ocasionat,  reparant-los  en aquelles parts malmeses. Es col·loca un nou paviment  natural de terra consolidada amb un acabat superficial de sorra solta, per recuperar la imatge de l’antiga plaça de sauló. Es modifica la disposició de les jardineres i les escales, on s’organitza una ampla escala central, ben relacionada amb l’eix longitudinal del conjunt i una segona escala, de menors dimensions, adjacent al bloc de La Caixa. A cada costat es situen dues grans jardineres, de mides i proporcions més en consonància amb les de la resta del conjunt. També es refà tota la rampa. El primer tram, es farà tot nou, donant-li tota l’amplada (fins el mur de tancament), per tal d’evitar racons i facilitar-ne la seva construcció. En la resta de trams, es conservarà tant l’estructura metàl·lica com la llosa de formigó.

En la segona fase s’ha rehabilitat to el front amb el carrer Escorial, en el qual trobem la rampa d’accés a l’aparcament (també amb problemes de filtracions). En aquest àmbit destaca dos grans parterres amb frondosa vegetació i grans palmeres, situades en jardineres sobre elevades de formigó (totalment esquerdades). Es reparen les jardineres i es forren amb xapa corten, que actua com acabat i encamisat de les mateixes. S’introdueix una rampa en l’escala principal, i s’endrecen totes les petites jardineres.

 

Projectes

Tots