Casa al Putxet

Home
Casa al Putxet

Casa al Putxet

casa_klh_2

casa_klh_3

casa_klh_4

 

casa_klh_5

casa_klh_6

 

casa_klh_7

 

casa_klh_8

 

casa_klh_9

 

casaputxet_10

 

montaje_klh_1_2_casaputxet

 

montaje_klh_3_4_casaputxet

 

montaje_klh_5_6_casaputxet

 

montaje_klh_7_8_casaputxet

 

montaje_klh_9_11_casaputxet

 

montaje_klh_12_13_casaputxet

 

montaje_klh_14_15_casaputxet

 

casaputxet_emplazamiento

 

casaputxet_plantasl

 

casaputxet_secciones

 

casaputxet_seccion-actual

 

casaputxet_seccion-constructiva1

 

casaputxet_seccion-constructiva2

Ampliació d’habitatge entre mitgeres
c. de Teodora Lamadrid 3, Barcelona

Superfície:
154,60 m2
Projecte:  
Juliol 2010
Execució:
Agost 2010- Gener 2013
Autor:
Ar47 Estudi d’arquitectura
Arquitecte tècnic:
Héctor Aparicio Trigueros
Promotor: 
Privat
Constructor: 
Construccions i Reformas DUMO
Estructura fusta:
Germans Verdaguer. KLH
Fotografies:
Jordi Roviralta. La Vanguardia
Publicacions:
La Vanguardia, 13 Juny 2013

Es planteja la necessitat de reformar i ampliar un habitatge d’un petit edifici entre mitgeres de planta baixa+1. En la planta baixa hi ha un restaurant i en la primera l’habitatge, que sols ocupa dues crugies estructurals, podent ésser ampliada tant en planta com en alçada. L’actual habitatge consta d’un únic gran volum amb coberta inclinada a dues aigües, formada per encavallada i bigues de fusta. Aprofitant aquesta alçada, hi ha un altell, que ocupa la meitat de la crugia estructural.

Per tal de no perdre les qualitats especials del volum actual, el projecta planteja l’ampliació en planta, ampliant dues crugies cap a l’interior d’illa. Es construeix dues plantes amb un pati central, que dona llum a les dues plantes mitjançant un doble espai adjacent al pati, i on es situa l’escala . Tot l’habitatge funciona com un gran espai diàfan, amb el paquet d’aigües tancat en planta pis, junt amb el moble/cuina. L’ampliació (de forjats i coberta plana) i el volum original (amb coberta inclinada) conformen un ric conjunt de volums i espais, tots banyats amb llum natural.

L’ampliació s’ha realitzat amb el restaurant en funcionament i sense accés directa des del carrer, la qual cosa ha suposat tot un repte pel projecte. Prèviament, es van realitzar unes cates per estudiar la fonamentació de les dues parets mitgeres, on es recolza tot l’habitatge, ja que no es podia actuar a nivell de fonamentació. Aprofitant les tres setmanes de vacances del restaurant, es va desmuntar el seu fals-sostre, que penjava de les encavallades de fusta, per poder construir tota l’estructura metàl·lica del forjat col·laborant de l’ampliació de la plata pis i poder refer el fals-sostre. Després, ja amb el restaurant en funcionament, es va formigonar aquest forjat i seguidament es va desmuntar la coberta d’encavallades de fusta (les bigues de fusta es van aprofitar per fer tots els graons de les escales).

Constructivament s’ha cercat un sistema molt lleuger, de baix impacte ambiental i sostenible i en gran part prefabricat. Perimetralment, és una caixa de murs de càrrega (igual que la planta baixa), amb un pilar metàl·lic central. Horitzontalment unes jàsseres metàl·liques sustenten el forjat, de panells de fusta contralaminada tipus KLH. Les prestacions de la fusta contralaminada, per la seva lleugeresa, facilitat de muntatge i baix impacte ambiental, junt a la seves qualitats com a material d’acabat, el converteixen en la solució ideal per projectes com aquests. Els dos forjat de fusta KLH es van muntar en un sol dia, amb l’ajuda d’una ploma, amb un braç de 30 metres per poder salvar l’edifici original.

Sols s’han revestit els murs de càrrega, deixant la resta de materials que conformen l’obra vistos. A nivell d’instal·lacions, tota l’electricitat es planteja per canaleta aèria, per tal de dona la màxima flexibilitat d’ús i modificacions posteriors. La calefacció està sobre dimensionada, per poder treballar a baixa temperatura i ser més eficient. I finalment l’aigua de pluja es recull en dipòsits i s’aprofita per reg de les pròpies cobertes.

Projectes

Tots